Мотивирано познание

Мотивираното познание е важна концепция за разбирането на начина, по който възприемаме света и защо сме склонни да отдадем нереалистично голямо доверие на информацията, получена от близките ни и от хората, които ценим високо, от членовете на групите, от които и ние сме част, за разлика от информацията, получавана от други хора и членове на други групи.

Проучванията показват, че мотивацията засяга познанието в различни области, включително себевъзприемане, възприемане на други хора, междугрупови отношения. Тези социални контексти активират цели, които изкривяват обработката на информация на няколко етапа: визуално възприятие, внимание, памет, вземане на решения. Разбирането на структурата на мотивираното познание е ключ към намаляване на вредните последици от предубеденото мислене. Може би изненадващо за мнозина, преувеличеното себевъзприемане е забележимо сред лицата, на които сме склонни да се доверяваме: над 90% от професорите смятат, че тяхната работа е по-добра от тази на техните колеги; анализаторите на ЦРУ надценяват точността на собствените прогнози за бъдещи събития, а лекарите със самоувереност надценяват медицинските си познания (Dunning, 2004). Освен това хората желаят да живеят в съзвучен и последователен свят. Това ни кара да разпознаваме модели, където такива не съществуват, да имаме чувство за контрол над напълно произволни събития и да изместваме нагласите си, така че те да съответстват на нашето поведение в миналото.

Това са само няколко примера за това как личните цели и нужди на отделните хора насочват мисленето им към желани изводи (Kunda, 1990, Taylor, 1988). Многобройни други примери показват как мотивацията оказва влияние върху възприемането, вниманието (отклоняване на вниманието към информацията, която подкрепя желаните изводи) и вземането на решения. Един от любимите ни примери е свързан с „коктейл-парти ефекта“, който демонстрира как себереферентни стимули могат да предизвикат приковаване на вниманието – когато на голямо парти индивидът е в състояние да се съсредоточи върху конкретен разговор и да пренебрегне или да филтрира всички други разговори и шумове, но също така е в състояние незабавно да премине към друг разговор, ако и когато в него се спомене името му, въпреки че реферирането се е случило в предполагаемо игнориран слухов канал (Moray, 1959).

Един от ефектите на мотивираното познание, че хората си приписват заслуга за успехите, но не и за неуспехите, изтъкват своите партньори и членовете на своите групи по нереалистичен начин, докато в същото време омаловажават тези извън своя кръг, променят своето отношение като начин за намаляване на дисонанса.

Препоръки за употреба в обучение

Основният резултат от обучението, който би спомогнал за повишаване на устойчивостта срещу тактики и манипулации, включващи мотивирано познание, е постигането на по-голяма осведоменост и разбиране, включително разпознаването на типични черти и модели в цифровата информация онлайн.

Мотивираната когнитивна предразположеност е тясно свързана с когнитивните предразположения и логическите грешки, така че е добра идея да се включат елементи от тези три области при подготовката и провеждането на урок. Това може да помогне на обучаваните да разберат как мотивацията и възприемането на информацията взаимодействат с когнитивните байъси и  как това може да доведе до логически грешки и неразбирателства.

Една интересна и ангажираща дейност може да бъде предоставянето на участниците на смесица от верни и неверни твърдения или новинарски статии. След това ги помолете да:

  1. Определят достоверността на всяко от тях, като посочат на какво основават оценката си.
  2. Записват всякакви силни емоционални реакции, които информацията е предизвикала. Ако работите в групи, разширете инструкциите и помолете участниците също да следят и записват емоционалните реакции на своите съотборници.

Започнете дискусия за връзката между емоционалните реакции и мотивираното познание. Обсъдете влиянието на съществуващите убеждения или стереотипи. Обърнете внимание на това, че същата информация може да бъде по-въздействаща, ако използва различни елементи на мотивирано познание, а също и как с тях може да се злоупотребява. Помислете заедно как мотивираното познание може да повлияе върху действията и вземането на решения.

girl-covering-her-eye-with-paint-brush

Каква е връзката с дезинформацията?

Експлоатирането на този психологически феномен може да бъде изключително ефективно, осигурявайки на лъжливите наративи популярност и влияние. Ето някои примери: