Както вече стана ясно, използваме общия термин дезинформация, тъй като проект De Facto се фокусира предимно върху умишлено създаваната и разпространявана фалшива информация. За целите на нашето проучване, чийто основен фокус е образованието, ще разпределим дезинформацията в три категории:

  • съдържание, което е извадено от контекст  (ЗЕЛЕН кръг О)
  • манипулирано съдържание (ОРАНЖЕВ кръг О)
  • изфабрикувано съдържание (ЧЕРВЕН кръг О)

За разлика от оригиналната матрица на дезинформацията (Wardle, 2017), в която някои от тези видове са смесени с други, ние считаме, че тези три категории в действителност са първото ниво на класификация, като видовете съдържание е подредено йерархично под тях. Задължително трябва да отбележим, че сме разширили оригиналната номенклатура на видовете съдържание.

Изваденото от контекст съдържание съдържа в себе си някаква истина, но поставена в грешен контекст (като цяло съответства на мисинформация).

Манипулираните и изфабрикувани видове съдържание частично или изцяло не отговарят на истината, с нарастваща степен на отклонение от нея.

С основание бихме могли да очакваме, и през цялото време това беше нашата работна хипотеза, че докато изваденото от контекста съдържание би могло да започне своето съществуване с чисти и доброжелателни мотиви, то манипулираното съдържание предполага определена степен на умисъл, в която мотивите биха били двойствени и като контрапункт откриваме малко или изобщо никакви доказателства, че изфабрикуваното съдържание съдържа в себе си други мотиви освен да навреди и измами.

Освен това някои видове съдържание еднакво добре попадат в една или повече категории, оттук и припокриванията в диаграмата на Вен:

Каква е връзката с дезинформацията?

IO1-B-bg