Еквивалентни и емфазни рамки

Chong и Druckman, в контекста на медии и комуникации, твърдят, че рамкирането (framing) приема два основни формата – еквивалентни рамки и емфазни (наблягащи, подчертаващи) рамки. Еквивалентните рамки се отнасят до твърдения, които са логически еквивалентни, но езиково формулирани по различен начин. Доказано е, че различията в езиковата формула кара индивидите да изменят своите предпочитания.

Емфазните рамки водят до различни заключения, в зависимост от акцента, който съзнателно е поставен от изследователите.

В психологията – и с пренос към икономиката – въздействието на различни формулировки на твърдение, но с идентична семантика, е било изследвано от Kahneman и Tversky (1981). Те илюстрират по какъв начин въпросите, свързани с вземане на решение, могат да бъдат рамкирани по различни начини, които дават поводи за различни предпочитания – обратно на неизменния критерий на рационалния избор. Това означава, че предпочитанията могат да бъдат променяни и взимащите решения могат да бъдат подведени към решение, което би било прието като по-желано от лицето, манипулиращо рамката.

Експериментът, извършен от Kahneman и Tversky е бил проведен с две групи хора. И пред двете групи е представена следната ситуация:

Представете си, че САЩ се готви за отприщването на необикновена азиатска болест, която се очаква да убие 600 човека. Предложени са две алтернативни програми за справяне със заразата. Приемете, че изследователите са направили точна и достоверна оценка за последиците от програмите, както следва:

 • На първата група е дадено право на избор между две програми, А и B
  Вследствие на техния избор, в група от 600 души:
  – Програма А: „200 души ще бъдат спасени“
  – Програма B: „има 1/3 вероятност че 600 души ще бъдат спасени и 2/3 вероятност, че никой няма да бъде спасен„
  Участниците предпочели програма А (72%) пред програма B (28%)
 • На втората група е дадено право на избор между две програми, C и D
  Вследствие на техния избор, в група от 600 души:
  – Програма С: „400 души ще умрат“
  – Програма D: „има 1/3 вероятност никой да не умре и 2/3 вероятност 600 души да загинат“
  Участниците предпочели програма D (78%) пред програма C (22%)

Отбележете следното:

 • Програми А и В са логически и математически идентични. Програми С и D са също логически и математически идентични. Следователно изборът е напълно илюзорен.
  Програми А и С са сходно рамкирани като сигурен резултат (спасен срещу умрял), програми В и D също са сходно рамкирани като несигурен резултат (вероятност).

От експеримента е очевидно, че има преобръщане на предпочитаното решение, когато то е представено с формулировка за запазване на животи (при група 1), за разлика от решение, представено с формулировка за очаквана смърт (при група 2).

red-wooden-brick-surrounded-by-normal-ones-close-up

Каква е връзката с дезинформацията?

Използването на ефекта на рамкирането за разпространение на дезинформация е ефективна тактика за манипулиране на общественото мнение. Ето няколко примера:


Икономически политики
Позитивна рамка: "Новият ни търговски договор ще стимулира местната индустрия, осигурявайки 500,000 работни места."
Негативна рамка: "Без новия ни търговски договор очаквайте загуба на 500,000 работни места."

Негативната рамка може да се използва за дестабилизация, като създава икономическа паника, дори ако ситуацията в действителност не е толкова критична, за колкото е представяна.


Хранене и здраве
Позитивна рамка: "Био продуктите са полезни за доброто здраве и съдържат с 50% по-малко пестициди."
Негативна рамка: "Традиционните продукти съдържат двойно повече пестициди и могат да бъдат вредни."

Чрез акцентиране на отрицателните последствия, може да се влияе върху потребителското поведение, потенциално изгодно за определени заинтересовани страни за сметка на други.


Сигурност и имиграция
Позитивна рамка: "Новата ни политика ще гарантира, че 80% от имигрантите преминават строга проверка."
Негативна рамка: "20% от имигрантите могат да бъдат пропуснати без подходящи проверки при сегашната система."

"Разпространението на страх относно имиграцията може да бъде тактика за разпалване на ксенофобия или за налагане на ограничителни политики под претекст за опазване на сигурността.


Във всички примери, рамката - акцентирането върху положителния или отрицателния аспект - може значително да промени общественото възприятие, правейки рамкирането мощен инструмент в ръцете на тези, които искат да разпространяват дезинформация.

Препоръки за употреба в обучение

Анализ на рамките в актуални новинарски истории

 • Описание: Предоставете на обучаваните две статии по една и съща тема, но от различни новинарски източници. Всяка статия трябва да представлява различни рамки, едната акцентираща върху положителни резултати (еквивалентна рамка) и другата акцентираща върху отрицателни резултати (емфазна рамка).
 • Дейност: Нека участниците идентифицират техниките за рамкиране, използвани във всяка статия. След това трябва да обсъдят потенциалните ефекти върху възприятията, чувствата и потенциалните поведения на читателите, произтичащи от всяка методика за рамкиране.
 • Анализ: Завършете с дискусия за това как различните рамки могат да формират общественото мнение, дори когато основната информация е една и съща. Това упражнение насърчава критичното мислене и помага на обучаваните да различават рамкирането в реалните медии.

Създайте собствена новинарска история

 • Описание: Представете на участниците неутрален набор от факти за актуално събитие или ситуация.
 • Дейност: Разделете класа на групи и възложете на всяка група да напише два кратки новинарски материала с използването на данните: един с рамка на еквивалентност и друг с рамка на акцентиране. Групите след това трябва да представят своите материали пред класа.
 • Анализ: Ангажирайте класа в дискусия, сравняваща и противопоставяща различните разкази, като се съсредоточите върху това как техниките за рамкиране вляят върху тяхното разбиране и чувства относно събитието. Тази дейност насърчава разбирането на рамкирането, като обучаваните активно го практикуват.